Log på   

Login

Registrer

COM_USERS_REGISTER_NAME_MESSAGE
Angiv venligst et gyldigt brugernavn. Ingen mellemrum, mindst 2 karakterer og må ikke indeholde følgende tegn: < > \ "\ ' % ; ( ) &
COM_USERS_REGISTER_PASSWORD2_MESSAGE
Adgangskoderne som du angav matcher ikke. Angiv venligst din ønskede adgangskode i feltet Adgangskode og bekræft indtastningen ved at angive den i feltet Bekræft adgangskode.
Ugyldig emailadresse
Emailadressenerne som du angav matcher ikke. Angiv venligst emailadressen i feltet emailadresse og bekræft indtastningen ved at angive den i feltet Bekræft emailadresse.
* * Påkrævet felt

Kontakt   |  linkedin

logo-header

Fletværk Vandbehandling

Fletværk Vandbehandling er en netværksgruppe under DANVA.

Netværksgruppen arbejder for at skabe fair og transparente rammer for samspillet mellem leverandører, rådgivere og forsyningsselskaber til gavn for alle parter.

 

Vision

Visionen er at skabe et endnu bedre grundlag for samarbejde og vidensdeling mellem leverandører, rådgivere og forsyningsselskaber gennem fælles kompetenceudvikling.  Øget tillid og forståelse mellem parterne sikrer kvaliteten af udbud, samt bæredygtige løsninger for branchen og forbrugerne. 

 

Mål

Målet er, at skabe ensartede rammer for udbudsspecifikationer og forespørgsler, så tilbud fra leverandører kan blive vurderet ud fra objektive og målbare parametre. Vi vil skabe lige vilkår for alle leverandører i vand- og spildevandsbranchen.

Praktisk sker det ved at inddrage knowhow og erfaringer fra netværkets medlemmer og fra forsyningsselskaberne i relevante arbejdsgrupper under DANVA.

 

 

Vedtægter

Klik herunder for at læse foreningens reviderede vedtægter, og for at læse referat fra generalforsamling d. 14. jan. 2016.

 

 


 

 

 Vedtægter for foreningen Fletværk Vandbehandling


§1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er ”Fletværk Vandbehandling”.

1.2 Foreningen har hjemsted på den til enhver tid valgte formands adresse.


§2 Formål

2.1 Foreningen skal arbejde for at fremme medlemmernes forståelse for, hvordan de til enhver tid gældende udbudsregler kan håndteres i praksis. Desuden skal foreningen arbejde for, at foreningens klynger frembringer relevante guidelines til understøtning af rådgiveres og forsyningsvirksomheders beslutningsproces.


§3 Betingelser for medlemskab

3.1 I foreningen kan optages virksomheder og eller personer, som er medlem af DANVA.

3.2 Udgået.

3.3 Udmeldelse af foreningen sker jf. DANVAs betingelser.


§4 Eksklusion
4.1, 4.2. og 4.3 er udgået. Eksklusion sker jf. DANVAs betingelser.


§5 Generalforsamling
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens årsberetning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
 • Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

5.3 Indkaldelse til en generalforsamling skal foretages med mindst 6 ugers varsel.

5.4 Forslag til dagsorden skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være formanden i hænde senest 4 uger før.

5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller efter skriftlig anmodning til formanden fra mindst ¼ af samtlige medlemmer.

5.6 På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de(t) forslag, der er anledningen til samlingen.

5.7 Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal. Dog gælder følgende regler for vedtægtsændringer:

Pkt. 1: Såfremt den samlede bestyrelse går ind for vedtægtsforslaget, kræves kun simpelt flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

Pkt. 2: Går bestyrelsen ikke fuldtalligt ind for forslaget, kræves det, at mindst 2/3 af de afgivende stemmer afgives for vedtægtsændringer.

5.8 Hvert medlem har én stemme, som afgives ved personligt fremmøde. Stemmen kan afgives gennem skriftlig fuldmagt meddelt et andet af foreningens medlemmer.

5.9 Over forhandlingerne på generalforsamlingen fører sekretariatet protokol, der underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

 

§6 Bestyrelsen

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 8 medlemmer og en suppleant, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan endvidere udpege en suppleant, der udpeges for et forenings år.

6.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og resten af bestyrelsen er på valg i lige år.

6.3 Udgår.

6.4 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger sin formand og næstformand.

6.5 Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 2 af bestyrelses medlemmer ønsker det.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, herunder formanden og / eller næstformanden.

6.7 Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne.

6.8 Beslutningen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.

6.9 Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte evt. arbejds- og eller projektgrupper.

6.10 Bestyrelseshonorar fastlægges på ordinær generalforsamling.

6.11 Omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejde afregnes efter alm. kutyme.

6.12 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres der protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

 

§7 Sekretariatet

7.1 Foreningens sekretariatsarbejde, inklusive den regnskabsmæssige administration, varetages i opstarten af bestyrelsen og på sigt, under forudsætningen af tilstrækkelig kritisk masse, af en ansat medarbejder.

7.2 Sekretariatets omkostninger betales af foreningen.

 

§8 Kontingent
8.1 Kontingents størrelse fastsættes af DANVA. Fletværk Vandbehandlings medlemmer pr. 14. januar 2016 betaler 1.400,- kr pr. år for personligt medlemsskab indtil udgangen af 2018. Dernæst fastsættes kontingentet af DANVA, da Fletværk Vandbehandling nedlægges som forening og overgår til at være en netværksgruppe under DANVA.

8.2 Kontingentopkrævning udsendes umiddelbart efter generalforsamlingen med 14 dages betalingsfrist.

8.3 Nye medlemmers kontingent betales ved indmeldelse.

8.4 Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på foreningens formue eller på refusion af kontingent.

 

§9 Økonomi, regnskab, revision og hæftelse
Det økonomiske grundlag for foreningen baserer sig på medlemsbidrag.


Medlemsbidrag (kontingentet) fastsættes af generalforsamlingen indtil udgangen af 2018. Derefter nedlægges foreningen Fletværk Vandbehandling, som overgår til at være en netværksgruppe under DANVA.


Til revision af det af bestyrelsen udarbejdede regnskab vælger generalforsamlingen for 1 år ad gangen indtil udgangen af 2018 en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal forinden forelæggelse for generalforsamlingen, revideres af den registrerede eller statsautoriserede revisor, som påtegner regnskabet som dokumentation for revisionen.

Foreningen hæfter alene med sin formue.

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskaber revideres af den registrerede eller statsautoriserede revisor inden generalforsamlingen. Det af den registrerede eller statsautoriserede revisor reviderede og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift inden generalforsamlingen.

 

§ 10 Foreningens konto i Danske Bank
Formand og kasserer har prokura til at hæve på foreningens konto i Danske Bank.

 

§11 Opløsning
Foreningen kan opløses efter de for vedtægtsændringer gældende regler.
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens formue.
Vedtægter godkendt på foreningens generalforsamling, Skanderborg d. 14. januar 2016.

 


 

 

Referat fra generalforsamling i Fletværk Vandbehandling,

Referatet er udfærdiget af Frede Østergaard.

Generalforsamlingen afholdt onsdag den 18. januar 2017 kl. 10.00  - 14.00 hos DANVA Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg.

 

a. Registrering af fremmødte: Richard Friis Løgstrup, GEA Westfalia Separator, Lone Bidsted, Danova, Tina Klarskov Olesen, Nordisk Aluminat, Orla Ulstrup Jensen, Dan Kalk, Ulrik Folkmann, Hedensted Spildevand,  Dan Christensen, DC Pumpeteknik,  samt Frede Østergaard.

Fraværende: Jan Snæver Andersen, Morsø Forsyning, Kaj Stjernholm, Stjernholm samt Frank B. Rasmussen, TechRas Miljø.

b. Velkomst v/Richard Friis Løgstrup, Formand Fletværk Vandbehandling

Dagsorden til generalforsamlingen:

 

1) Valg af dirigent: Richard Friis Løgstrup blev udpeget som dirigent.

2) Formandens årsberetning: Der er på nuværende ca. 40 betalende medlemmer, - der er afholdt fire bestyrelsesmøder henover 2016.

Fusionen med DANVA har været lidt af en udfordring, - alle FVVBs medlemmer er nu oprettet i DANVAS database, - alle har fået en adgangskode til systemet.

Vores værdier en ændret fra syv til fem. 

(1. Respekt for ressourcerne  2. Bedst mulige vilkår for alle. 3. Et samlet og stærkt talerør, 4. Synergi for medlemmerne  5. Påvirkning af omgivelserne )

Beretning godkendt uden bemærkninger.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Der er en kassebeholdning på kr. 142.319,00

Der er ikke lovkrav til 5.000,00 kr. grænsen i vedtægterne, - det er en vedtagelse der tidligere er foretaget på et bestyrelsesmøde.

Kassereren, Dan Christensen har tilbagebetalt kr. 155,35 der er udbetalt for meget i kørselsgodtgørelse ( har fået udbetalt 7 øre/km. for meget ved en fejltagelse).

Regnskab godkendt.

4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud: Kassereren forventer der er kapital nok til de næste par år med de udgifter vi har i dag.

Punktet blev godkendt.

5) Valg af bestyrelse og suppleanter: På valg er, Kaj Stjernholm, Tina Klarskov og Orla Ulstrup Jensen.

Alle modtog genvalg.

6) Valg af formand: Richard Friis Løgstrup, GEA Westfalia Separator modtog genvalg.

7) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor: JWS - Revision fortsætte som FVVBs revisor.

8) Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

9) §8 Kontingent: Ændring i vedtægterne blev  enstemmigt vedtaget og godkendt således at kontingents størrelse fastsættes at DANVA fremover.

10) Eventuelt: Her var der ingen bemærkninger, da man lige efter  generalforsamlingen gik direkte over til bestyrelsesmødet.

 • BESTYRELSESMØDER

  Ønsker fra medlemmer til events er velkomne.

  Bestil nyhedsbrev hos DANVA. 

   

 • 1